Kasutustingimused

Kasutustingimused (edaspidi “tingimused”) reguleerivad hostimisplatvormi ja sellega seotud teenuste (edaspidi “platvorm”) kasutamist ning teie osalemist mis tahes virtuaalsel üritusel, koosolekul, messil, virtuaalsel messil, etendusel, seminaril või konverentsil ( “Virtuaalne sündmus”), mille omanik ja haldaja on Exponaut OÜ (registrikood: 16067851) (edaspidi “Exponaut”). 

Virtuaalsele üritusele registreerudes nõustute käesolevate tingimustega, mis moodustavad siduva juriidilise lepingu virtuaalse sündmuse omaniku ja võõrustaja (Exponaut) ning registreerunud osaleja, sisu üleslaadija või osaleja (“teie” või “osaleja”) vahel. 

Kui registreerute teise isiku nimel, vastutate selle eest, et osalev isik oleks nendest tingimustest teadlik ja nõustuks nendega. Täites registreerimise teise isiku nimel, garanteerite, et teil on tema luba tema nimel registreerimine lõpule viia ning olete osalejale nendest tingimustest teadlikud ja nende tingimustega nõustunud.

1 Osalemistingimused
1.1 Juurdepääs. Registreerumine annab teile õiguse pääseda juurde virtuaalsele üritusele, mille jaoks olete registreerunud. Kõik ja kõik muud teie kohalviibimisega seotud kulud kannate ainult teie ja Exponaut ei vastuta selliste kulude eest.
1.2 Sarnasuse kasutamine. Virtuaalsel üritusel osaledes tunnistate ja nõustute andma Exponautile virtuaalsel üritusel õiguse salvestada, filmida, otseülekandeid teha, pildistada või jäädvustada teie sarnasust mis tahes praegu kättesaadaval või edaspidi arendatud meediumil ning levitada, edastada, kasutada, või muul viisil ülemaailmselt sellist meediat pidevalt levitada ilma teie nõusolekuta või teile tehtud makseteta. See Exponautile antav toetus hõlmab, kuid ei piirdu, õigust sellist meediat toimetada, õigust kasutada meediat üksi või koos muu teabega ning õigust lubada teistel meediat kasutada või levitada.
1.3 Virtuaalse sündmuse sisu. Teate ja nõustute, et Exponaut jätab endale õiguse muuta oma äranägemise järgi virtuaalse sündmuse mis tahes aspekte, sealhulgas, kuid mitte ainult, virtuaalse sündmuse nime, teemasid, sisu, programmi, esinejaid, esinejaid, võõrustajaid, moderaatoreid. , toimumiskoht ja aeg. Virtuaalse sündmuse sisu salvestab Exponaut ja see on registreerujatele juurdepääsetav.

2 Keelatud käitumine
2.1 Kasutuspiirangud. Exponauti virtuaalüritusele registreerudes nõustute mitte müüma, vahetama, üle kandma ega jaga oma tasuta juurdepääsulinki ja/või koodi, välja arvatud juhul, kui Exponaut on sellise ülekande lubanud. Kui Exponaut tuvastab, et olete seda poliitikat rikkunud, võib Exponaut teie juurdepääsu tühistada, säilitada kõik teie tehtud maksed, teavitada teid õiguskaitseasutustest ja keelata teid tulevastel virtuaalüritustel.
2.2 Häiriv käitumine. Teate ja nõustute, et Exponaut jätab endale õiguse teid virtuaalselt sündmuselt eemaldada, kui Exponaut oma äranägemise järgi otsustab, et teie osalemine või käitumine häirib või takistab virtuaalsündmust või virtuaalse sündmuse sisu nautimist teiste osalejate poolt.
2.3 Salvestamine, otseülekanne ja videolindistamine. Osalejad ei tohi salvestada ega edastada virtuaalürituste seansside heli või videot äriliseks kasutamiseks ja sisu taasedastamiseks muudel kui Exponauti valitud platvormidel.
2.4 Ebaeetilised/nõuetele mittevastavad äritavad. Exponaut jätab endale õiguse keelata osalemine kõigil, kes osalevad ebaeetilistes või nõuetele mittevastavates äritavades või kellel on nende maine.
2.5 Lisaks käesolevas jaotises 2 sätestatud nõuetele ja keeldudele võib Exponaut oma äranägemise järgi välistada potentsiaalse osaleja mistahes virtuaalüritusele registreerumise või sellel osalemise.

3 Tasumine ja registreerimine
3.1 Makse. Kohaldatav Virtuaalürituse tasu tuleb tasuda registreerimisel. Kui selline makse on ebapiisav või mingil põhjusel tagasi lükatud, võib Exponaut keelduda teile virtuaalsele sündmusele juurdepääsu võimaldamast ega vastuta selles osas.
3.2 Maksud. Tasudele võib lisanduda käibemaks või muud maksud ja lõivud, mida lisaks tasudele lisatakse teilt.

4 Tühistamine ja kvaliteedi tagamine
4.1 Exponaut püüab pakkuda teile võimalikult produktiivset ja tõhusamat sündmusekogemust. Kuna esinejad kinnitatakse mitu kuud enne virtuaalset üritust, võivad programmis esineda mõned esinejate muudatused või teemamuudatused. Exponaut ei vastuta kõlarite muudatuste eest, kuid töötab selle nimel, et programmis osalemiseks oleks võrreldav kõneleja.
4.2 Igal muul juhul tuleb tühistamisel tasuda kogu Virtuaalürituse registreerimistasu. Kõik müügid on lõplikud. Makseid ei tagastata ega tagastata. Pange tähele, et kui te ei tühista ja ei pääse virtuaalsele üritusele, vastutate tasumise eest ikkagi teie. Eksponaut ei ole mitte mingil juhul kohustatud kogu registreerimistasu tagastama.
4.3 Kui Exponaut ei saa täita oma kohustusi seoses virtuaalse sündmusega, millele registreerusite, temast sõltumatutel põhjustel või kui sellist virtuaalset sündmust ei saa virtuaalselt läbi viia tarkvara või platvormiga seotud probleemi tõttu või Eesti võlaõigusseaduse alusel määratletud vääramatu jõu sündmus, on Exponaut’l õigus viivitamatult lõpetada mõjutatud Virtuaalsündmus ilma vastutuseta ning vabaneda oma kohustustest Registreerija ees. Kui mõjutatud virtuaalne sündmus lõpetatakse vääramatu jõu tõttu enne virtuaalse sündmuse esimest päeva, ajastab Exponaut mõjutatud virtuaalse sündmuse ümber ja teie registreerimistasu rakendatakse ümberajastatud virtuaalsündmusele.

5 Virtuaalse ürituse registreerimise kinnitus
5.1 Kui olete registreerimise lõpetanud, saate e-posti teel registreerimiskinnituse. Veenduge, et teie kehtiv e-posti aadress oleks registreerimisvormile õigesti sisestatud. Kontrollige kindlasti ka oma rämpsposti kasti juhuks, kui rämpspostifiltrid peaksid kinni mõne teie virtuaalse sündmuse meili(de).
5.2 Saate registreeritud osalejate jaoks olulise teabe elektrooniliselt e-posti aadressile ja postiaadressile, mis on märgitud teie registreerimisvormil.
5.3 Lisaks lisatakse teid ka Virtuaalsete sündmuste osalejate nimekirja tulevaste virtuaalsündmuste teavituste saamiseks.
5.4 Kui soovite mõnest neist eelistest loobuda, on igas meilis link, mis annab võimaluse loobuda.

6 Privaatsustingimused
Teabe saamiseks selle kohta, kuidas platvorm isikuandmeid töötleb, lugege Exponauti privaatsuspoliitikat aadressil: https://www.exponaut.me/privacy-policy

7 Intellektuaalomand
7.1 Kõik virtuaalürituse intellektuaalomandi õigused, virtuaalse sündmuse sisu, hostimisplatvorm ja kõik virtuaalsel üritusel või sellega seotud levitatavad materjalid kuuluvad Exponautile või virtuaalürituse sponsoritele, eksponentidele või virtuaalsel esinejatele. Sündmus. Te ei tohi kasutada ega reprodutseerida ega lubada kellelgi kasutada ega reprodutseerida ühtegi kaubamärki või muid kaubanimesid, mis esinevad virtuaalsel üritusel, mis tahes virtuaalse sündmuse sisus või mis tahes materjalis, mida levitatakse virtuaalüritusel või sellega seoses, ühelgi põhjusel ilma eelneva kirjaliku loata. Exponauti või vastava õiguste valdaja loal.
7.2. Kui ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti, laadite üles, saates, postitades või kuvades platvormil või selle kaudu mis tahes teavet, videoid või muid meediume (nimetatakse koos “sisu”) käesolevaga pöördumatult Exponautile ja edastate selle tasuta üle. , kõik teie omandiõigused ja huvid, mis teil sisu suhtes võivad olla, sealhulgas mis tahes teoste autoriõigused autoriõiguse seaduste tähenduses.
Kuivõrd mingeid sisuga seotud õigusi ei saa loovutada (nt moraalsed õigused), annate meile käesolevaga tasuta ainu-, alalise ja tagasivõtmatu õiguse kasutada kõiki selliseid õigusi (ainulaadne ülemaailmne litsents) kogu ulatuses. selle õiguskaitse periood.
Selles jaotises toodud õigused loetakse Exponautile üle antud tagasiulatuvalt alates sellise sisu loomise hetkest.
7.3. Niikaua kui järgite neid tingimusi, anname teile piiratud, isikliku, mitteeksklusiivse ja mitteloovutatava litsentsi juurdepääsuks ja platvormi hostimisteenuste kasutamiseks. Võime selle litsentsi lõpetada, teatades teile sellest mõistliku aja jooksul ette.
7.4. Kahtluste vältimiseks ei loeta, et miski nendes tingimustes annab teile mingeid seaduslikke või kasulikke õigusi kaubamärkidele või muudele intellektuaalomandi õigustele, mis kuuluvad Exponautile või mõnele tema sidusettevõttele litsentsi alusel või mida kasutatakse litsentsi alusel, samuti ei anna need tingimused. teile mis tahes õigused või litsentsid mis tahes muudele Exponauti või tema sidusettevõtete intellektuaalomandi õigustele, mis kõik jäävad alati Exponauti ja tema sidusettevõtete ainuomandiks.
7.5. Exponaut ei majuta osa meie teenustes kuvatavast sisust. Kasutajatel on võimalus postitada sisu, mida tegelikult hostib kolmas osapool, kuid mis on meie lehtedele manustatud (“Manustamine”). Kui suhtlete Embediga, võib see saata teavet teie suhtluse kohta hostivale kolmandale osapoolele nii, nagu külastaksite otse kolmanda osapoole saiti. Näiteks kui laadite YouTube’i videoga sisu ja vaatate videot, saab YouTube teavet teie tegevuse kohta, näiteks teie IP-aadressi ja video vaatamise kohta. Exponaut ei kontrolli, millist teavet kolmandad osapooled Embedsi kaudu koguvad või mida nad selle teabega teevad.

8 Garantiidest lahtiütlemine, vastutuse piirang
8.1 Exponaut ei anna garantiisid seoses virtuaalse sündmuse ühegi aspektiga ega sellega seotud või virtuaalsel üritusel pakutavate materjalidega ning loobub võimalikult suures ulatuses käesolevaid tingimusi reguleerivate seaduste alusel kõigist kaudsetest garantiidest, sealhulgas, kuid mitte ainult, garantiidest. teatud otstarbeks sobivuse, täpsuse, õigeaegsuse ja turustatavuse kohta. Virtuaalset sündmust pakutakse “nagu on”. Virtuaalsel üritusel esinejate, osalejate, sponsorite või eksponentide seisukohad, arvamused ja seisukohad on ainult nende omad ja ei pruugi kajastada Exponauti või tema mõne töötaja seisukohti, arvamusi või seisukohti. Virtuaalne sündmus ei anna mingeid tagatisi Exponauti virtuaalüritusel esinejate, osalejate, eksponentide või sponsorite esitatud teabe täpsuse, täielikkuse, õigeaegsuse, sobivuse ega kehtivuse kohta ega vastuta selles teabes esinevate vigade, väljajätmiste või viivituste eest. või mis tahes kaotused, vigastused või kahjustused, mis tulenevad selle kuvamisest või kasutamisest. Exponaut ei toeta kõnelejate, osalejate või sponsorite pakutavate toodete või teenustega seotud vastutust ega loobu sellest sõnaselgelt.
8.2 Välja arvatud seadusega nõutud juhtudel, ei vastuta Exponaut ega tema sidusettevõtted otseste, kaudsete, eriliste, juhuslike või kaudsete kulude, kahjude või kaotuste eest, mis tulenevad otseselt või kaudselt virtuaalsest sündmusest või muust sellega seotud aspektist või sellega seoses. Tingimused.
8.3 Virtuaalse sündmuse maksimaalne koondvastutus mis tahes nõuete eest, mis on mis tahes viisil seotud või tulenevad virtuaalse sündmuse või käesolevate tingimustega, olenemata sellest, kas need on lepingust, deliktist või muust tulenevalt (kaasa arvatud hooletu tegu või tegevusetus), on piiratud summa, mille olete Exponautile nende tingimuste alusel maksnud.

9 Mitmesugust

Kui virtuaalne sündmus ei kasuta mõnda siin sätestatud õigust, ei loeta sellest loobumiseks edasistest käesolevas lepingus sätestatud õigustest. Exponaut ei vastuta käesolevast tulenevate kohustuste täitmata jätmise eest, kui selline tõrge tuleneb mis tahes põhjusest, mida Exponaut ei saa mõistlikult kontrollida. Kui mõni nende tingimuste säte osutub jõustamatuks või kehtetuks, piiratakse või kõrvaldatakse see säte minimaalselt vajalikul määral, et need tingimused jääksid muul juhul täies mahus jõusse ja jõustatavateks. Käesolevaid tingimusi reguleerivad Eesti Vabariigi seadused ja pooled alluvad Eesti kohtute ainupädevusele. Kui Exponaut võidab oluliselt nende tingimuste alusel algatatud hagi, on tal õigus nõuda teilt sisse oma mõistlikud advokaaditasud ja kulud. 

Nõustute, et need tingimused moodustavad siduva lepingu Exponauti ja teie vahel, mis asendab ja tühistab kõik varasemad kirjalikud ja suulised kokkulepped, suhtlused ja muud selle lepingu sisuga seotud arusaamad, ning et kõikmuudatused peavad olema kirjalikult allkirjastatud mõlema poole poolt, kui siin ei ole sätestatud teisiti. Selle lepingu sõlmimise tulemusena ei looda ühtegi agentuuri, partnerlust, ühisettevõtet ega töökohta ning te tunnistate, et teil ei ole mingeid volitusi Exponaut’i mis tahes suhtes siduda.

Kui olete virtuaalürituse eksponent või sponsor, kehtivad teie suhtes lisaks tingimustele ja lepingule ja nende osana järgmised tingimused:

Exponaut OÜ-d nimetatakse siinkohal “Korraldajaks”.

“Eksponent” või “Sponsor” viitab taotlejale, kes registreerus eksponendiks registreerumislehel https://www.exponaut.me/welcome (“Tere tulemast”), mis on osa käesolevast lepingust.

Virtuaalürituse osalustasu — Virtuaalürituse osalustasu on kogutasu, mida Eksponent maksab korraldajale Virtuaalse Näituseboksi, kus eksponendi näitus toimub (“Virtuaalne näitus”), litsentsimise, sponsorluse, reklaami ja sellega seonduva eest. teenuseid. Virtuaalürituse osalustasu ja maksetingimused on toodud eksponendi/sponsorluse kinnituse esikaanel. Kõik maksed ei kuulu tagastamisele, välja arvatud juhul, kui siin on sõnaselgelt sätestatud teisiti. 

Kogu virtuaalse ürituse osavõtutasu tuleb tasuda täielikult enne virtuaalse ürituse kuupäevi ja enne nende virtuaalse näituseboksi avaldamist. 

Eksponendi poolt täielikul või osalisel tühistamisel (ruumi suuruse vähendamise) Virtuaalürituse osalustasu ei vähendata ega tagastata ning tuleb tasuda kogusumma.
Kui Eksponent ei maksa kogu Virtuaalse Ürituse Osavõtutasu määratud ajal või ei täida mõnda reeglit ja eeskirja, võib korraldaja määrata eksponendile reserveeritud virtuaalse näituseboksi asukoha ümber ja/või võib müüa näituseboksi asukoht teisele osapoolele edasi. Korraldaja jätab endale õiguse nõuda viivist kõikidelt käesolevate tingimuste alusel tasumata summadelt.

Tühistamine/lõpetamine – kui eksponent tühistab või rikub käesolevaid tingimusi mis tahes põhjusel, jäävad korraldajale lisaks mis tahes õigustele, mis Korraldajal võivad olla kehtivate seaduste alusel, kõik eksponendi poolt enne lõpetamise kuupäeva tehtud maksed. Eksponent vastutab ka lepingu tühistamise või rikkumise kuupäeva seisuga tasumisele kuuluvate, kuid tasumata maksete eest.

Kui platvormi kasutamine virtuaalnäituse jaoks muutub võimatuks tarkvaraprobleemi tõttu või kui virtuaalnäituse toimumist või käesolevate tingimuste mis tahes sätte täitmist on häiritud vääramatu jõu tõttu , võib Korraldaja käesolevad tingimused, nendega sõlmitud lepingu ja/või virtuaalnäituse (või selle osa) lõpetada või tühistada, ilma et Korraldaja vastutaks eksponendi ees kahjude eest või muul viisil. Korraldaja ei vastuta ka viivituste, pretensioonide, nõuete, kahjude, kaotuste, suurenenud kulude, kohustuste, muudatuste, tegevuste, kulude ega muude ebasoodsate otseste või kaudsete, tagajärgede või muude tingimuste eest, mis tulenevad mis tahes põhjusest, mis ei ole kontrolli all korraldaja poolt. Korraldaja ei vastuta lepingu lõpetamisel või ülesütlemisel Eksponendi ees muul viisil kui Eksponent poolt tasutud lepinguhinna tagastamise eest proportsionaalselt järelejäänud näitusepäevade arvu alusel. Siinkohal hõlmab väljend „põhjus, mis ei ole korraldaja kontrolli all” tulekahju, õnnetust, üleujutust, epideemiat, maavärinat, plahvatust või õnnetust, ummistust, embargot, halba ilma, valitsuse piiranguid, piiranguid või tsiviilkaitse või sõjaväe korraldusi, võimude, avaliku vaenlase tegu, mäss või rahvarahutus või segadus, pahatahtlik kahju, sabotaaž, vandalism, terroriakt või muu sarnane tegevus, streik, töösulg, boikott või muu töövaidlus või rahutus, suutmatus tagada piisavat tööjõudu, tehniline või muu personal, ebaõnnestumine, suutmatus hankida või rekvireerida või käsutada vajalikke tarvikuid või seadmeid, muutused kohalikus, osariigi või muus seaduses, määruses, reeglis, korralduses, dekreedis või määruses, olgu see siis seadusandlik, täidesaatev või kohtulik.
Korraldaja võib käesoleva lepingu lõpetada, kui Eksponent korraldaja arvates ei täida või ei pruugi olla võimeline täitma või täitma mõnda oma kohustust.

Virtuaalse näituseboksi määramine – Korraldaja teeb mõistlikke jõupingutusi, et teha virtuaalse näituseboksi ülesandeid vastavalt eksponendi soovile. Korraldaja jätab siiski endale õiguse teha lõplikud otsused kõigi virtuaalnäituse bokside ülesannete osas. Korraldaja ei vastuta Eksponenti nõuete täitmata jätmise või suutmatuse eest ning Eksponentil ei ole õigust Lepingut üles öelda, kuna Korraldaja ei ole täitnud Eksponenti nõudeid.
Virtuaalsed näitusekabiinid jaotatakse korraldaja täieliku äranägemise järgi. Korraldaja võib muuta Virtuaalsete Näitusebokside korruseplaani ja/või konfiguratsiooni.

Ruumi/boksi loovutamist või „allüürile andmist” ei toimu – määratud virtuaalse näituseboksi ruum on mõeldud ainult eksponendile. Eksponent ei või loovutada oma käesolevatest tingimustest tulenevaid õigusi ega lubada ega “allüürida” kogu oma virtuaalse näituseboksi pinda või osa sellest ühelegi teisele ettevõttele või ettevõttele, välja arvatud juhul, kui korraldaja on andnud eelneva kirjaliku nõusoleku. Iga selline loovutamine, luba või “allrentimine” ilma korraldaja eelneva kirjaliku nõusolekuta on tühine.
Eksponentidel ei ole lubatud anda neile määratud virtuaalse näituseboksi ruumi täielikult ega osaliselt kolmandale osapoolele, ei tasu eest ega tasuta.

Garantii — Eksponent kinnitab, garanteerib ja kohustub, et ta on printsipaal, mitte ühegi kolmanda osapoole esindaja ega esindaja ning eksponendid ja/või tema poolt virtuaalnäitusel üles laaditud materjalid ei riku või ei ole tõenäolised. mis tahes osapoole patenti, kaubamärki, autoriõigust ja muid intellektuaalomandi õigusi rikkuda ning nõustub, et käesolevates tingimustes sisalduvate kinnituste, garantiide ja kohustuste rikkumise korral võib korraldaja siin antud litsentsi lõpetada ( ilma et Korraldaja vastutaks mis tahes kahjude või nõuete eest ning ilma et see piiraks korraldaja muid õigusi ja õiguskaitsevahendeid) ning Eksponent hüvitab Korraldajale kõik nõuded, nõuded, kaotused, kohustused, tasud, tegevused ja kulud, mida Korraldaja on kandnud. sellise rikkumise tagajärg.

Tagasilükkamise või tagasilükkamise õigus – Korraldaja võib virtuaalnäituse tervikuna või osaliselt tagasi lükata, välja jätta või keelata või eksponendil või tema esindajatel põhjuseta või ilma. Põhjuse esitamata jätmise korral ei tohi Korraldaja maksimaalne vastutus (olemasolul) ületada eksponendi poolt tasutud lepinguhinna proportsionaalset summat, mis põhineb väljaviskamise hetkeks jäänud Virtuaalnäituse päevade arvul. 

Kui mõni Virtuaalnäituse eksponaat või Eksponent või tema esindajad lükatakse välja käesoleva lepingu sätete rikkumise või muul märgitud põhjusel, siis lepinguhinnast osa ei tagastata.

Hüvitamine – Eksponent vastutab ja kindlustab, hüvitab täielikult ja tõhusalt ning hoiab korraldajat ja nende vastavaid aktsionäre kahju eest kõigi kulude, nõuete, nõuete, kahjude, kohustuste, tasude, toimingute ja kulude eest, mis neist võivad tekkida mis tahes tegevuse, käesoleva lepingu tingimuste rikkumise, eksponendi või tema töötajate tegevusetuse, käitumise või ebaõnnestumise tõttu. Eksponendi eelnimetatud hüvitis laieneb kõikidele isikutele või varale tekitatud kahjudele, mis on põhjustatud eksponendi või tema töötajate poolt või muul viisil, kui nimetatud isikud külastavad Virtuaalset näituseboksi või laadivad alla eksponendi materjale.

Vastutuse piirang – Korraldaja vastutus (olemasolu korral) ei tohi mingil juhul (olgu see tuleneb lepingu rikkumisest, deliktilisest või muust) ületada eksponendi poolt tasutud Virtuaalürituse Osavõtutasu summat.

Osaline kehtetus – käesoleva lepingu mis tahes sätte kehtetus või jõustamatus ei mõjuta ühegi muu käesoleva lepingu sätte kehtivust ega jõustatavust.

Kehtetuks tunnistamine – Lepingu lõppemisel tunnistatakse antud litsents kehtetuks ning seepeale peab Eksponent viivitamatult messipinnalt lahkuma ja eksponaadi ära viima.

Tasaarvestusklausel – Korraldaja võib omal äranägemisel maha arvata või tasaarvestada korraldaja poolt eksponendile võlgnetavast rahast või summast, mille Eksponent on kohustatud korraldajale tasuma.

Loovutamise klausel – Korraldaja võib ilma Eksponent nõusolekuta või nõusolekuta oma käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja/või kohustusi loovutada või üle anda. Eksponent ei või loovutada ega üle anda oma käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi.

Integratsioon — Käesolev leping sisaldab kogu korraldaja ja eksponendi vahelist lepingut. Seda ei tohi suuliselt muuta. Täidetav on ainult kirjalik kokkulepe, millele on alla kirjutanud selle poole nõuetekohaselt volitatud esindaja, kelle suhtes täitmist, loobumist või muutmist taotletakse.

Kohaldatav seadus ja jurisdiktsioon — Lepingut reguleerivad ja tõlgendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega. Eksponendi poolt käesolevast Lepingust tulenevad või sellega seotud või Näitusest tulenevad või sellega seotud hagid esitatakse ainult Harju Maakohtu, Harjumaa, Eesti kohtutes.

Võime neid tingimusi tulevikus muuta ja teavitame teid kõigist sellistest muudatustest. Enne Exponauti platvormi kasutamise jätkamist on oluline lugeda kõik uuendatud tingimused läbi.

Exponaut OÜ platvormi kasutamise tingimused, viimati uuendatud 28.septembril 2022.

eLife Nordic AB
eCarExpo / eComExpo
Postal address:
Ekebydalsvägen 32, 182 65 Djursholm
Visitors address:
Vegagatan 14, 113 29 Stockholm

© 2022 Exponaut.me


Warning: Undefined array key 0 in /data01/virt110541/domeenid/www.ecarexpo.ee/htdocs/wp-content/themes/oceanwp/footer.php on line 2

Fatal error: Uncaught ValueError: shell_exec(): Argument #1 ($command) cannot be empty in /data01/virt110541/domeenid/www.ecarexpo.ee/htdocs/wp-content/themes/oceanwp/footer.php:2 Stack trace: #0 /data01/virt110541/domeenid/www.ecarexpo.ee/htdocs/wp-content/themes/oceanwp/footer.php(2): shell_exec('') #1 /data01/virt110541/domeenid/www.ecarexpo.ee/htdocs/wp-includes/template.php(770): require_once('/data01/virt110...') #2 /data01/virt110541/domeenid/www.ecarexpo.ee/htdocs/wp-includes/template.php(716): load_template('/data01/virt110...', true, Array) #3 /data01/virt110541/domeenid/www.ecarexpo.ee/htdocs/wp-includes/general-template.php(92): locate_template(Array, true, true, Array) #4 /data01/virt110541/domeenid/www.ecarexpo.ee/htdocs/wp-content/themes/oceanwp/page.php(57): get_footer() #5 /data01/virt110541/domeenid/www.ecarexpo.ee/htdocs/wp-includes/template-loader.php(106): include('/data01/virt110...') #6 /data01/virt110541/domeenid/www.ecarexpo.ee/htdocs/wp-blog-header.php(19): require_once('/data01/virt110...') #7 /data01/virt110541/domeenid/www.ecarexpo.ee/htdocs/index.php(17): require('/data01/virt110...') #8 {main} thrown in /data01/virt110541/domeenid/www.ecarexpo.ee/htdocs/wp-content/themes/oceanwp/footer.php on line 2